กลุ่มนิเทศติดตาม

นายมีชัย   พลภูงา
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์  089-8634486
E-mail  meechai.p@hotmail.com

นางรุ่งอรุณ   สิงห์สุพรรณ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  091-8127923
E-mail  rung2298@gmail.com

นายวิชาน   ศรีอาภรณ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  089-5757126
E-mail  wichansri@hotmail.com

 นาย ณวัฒน์ จันทเขต
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 06-2556-9919
Email : Nawat405@gmail.com

นางศธทบ​  ไชยจันทร์​ดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 064-9185423
Email : kan.chaichandee@gmail.com

นางลำไพ   วันจงคำ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 094-5301099
E-mail

นายวิทยา   คชโครต
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  089-9436294
E-mail  wit2505@gmail.com

นางสาว บุษบา มิ่งไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0614293246
Email : bussaba-2520@hotmail.com

 

นายวุฒินันทร์  พรนิคม 
ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร. 063-5891449
Email : cityzx2600@gmal.com

น.ส.ปราณี   วรรณปะเก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  089-5741147
E-mail   pra4451@gmail.com

นางดรณี   ปะสังติโย
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  081-2527266
E-mail  daranee_psty@hotmail.com

นายคมกริช  ปริปุณณะ
 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Tel. 089-9177977
Email : Daraya.co@hotmail.com

 

นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 08-8560-8487
Email :