กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนันทเนตร  ปะวะเส
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  081-2616084
E-mail   : nantanate@hotmail.com

น.ส.อรุณณี  ศรีเจริญ
นักทรพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0862215938
Emai : -


นายจิตรภณ  จันทร์น้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 093-3326539
Email: -