กลุ่มกฏหมายและคดี


นายสมบัติ คุณแก้ว
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 088-5392324
อีเมลล์ ekk501@outlook.co.th

 

นายเศรษฐ์ศักดิ์ คุณแก้ว
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-2681962
อีเมลล์ satsak_tong@hotmail.com